DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2011.4.139332

ХИБНІ ПОКРИШКИ НАФТОВИХ ТА ГАЗОВИХ ПОКЛАДІВ – ПОТЕНЦІАЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО ПРИРОДНОГО ГАЗУ

A. Ye. LUKIN

Анотація


Хибні покришки як особливий (проміжний між ефективно-пористим колектором та істинною покришкою) елемент нафтогазоносного резервуара вважається суто негативним фактором, що зменшує корисний об'єм покладу. Проте хибні покришки, найбільш важливими показниками яких є гідрофобність (та її різноманітні прояви у вигляді підвищених електричних опорів, зниження міцності внаслідок ефекту Ребіндера та ін.) і газонасиченість, можуть розглядатися як потенціальне нетрадиційне джерело газоподібних вуглеводнів. Його потенціал у нафтогазоносних регіонах України (особливо у Дніпровсько-Донецькому і Карпатському) досить великий, враховуючи значну кількість (більшість з відомих тут 340 родовищ є багатопластовими), широкий фазово-геохімічний діапазон та морфогенетичне розмаїття складнопобудованих резервуарів.


Ключові слова


хибні покришки; нафтові поклади; природний газ; вуглеводні; резервуар

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Atlas rodovyshch nafty i hazu Ukrainy: V 6 t. / Za zah. red. M. M. Ivaniuty ta in. - Lviv, 1998. - 2560 s.

Bolshakov Yu. Ya. Kapylliarno-ekranyrovannye zalezhy nefty y haza. - Novosybyrsk: Nauka, 1989.- 127 s.

Ylyn V. D., Nemchenko N. N., Takaev Yu. H. Vlyianye "lozhnykh" pokryshek na stepen zapolnenyia struktur hazom na severe Zapadnoi Sybyry // Heolohyia nefty y haza. - 1983. - #2. - S. 18-21.

Lukyn A. E. Yskusstvennye uhlevodorodnye mestorozhdenyia y heolohycheskye predposylky ykh sozdanyia v neftehazonosnykh rehyonakh Ukrayny // Heol. zhurn. - 2010. - # 1. - S. 42-57.

Lukyn A. E. Lytoheodynamycheskye faktory neftehazonakoplenyia v avlakohennykh basseinakh. - Kyev: Nauk. dumka, 1997. - 224 s.

Lukyn A. E. O pryrode y perspektyvakh hazonosnosty nyzkopronytsaemykh porod osadochnoi obolochky Zemly // Dop. NAN Ukrayny. - 2011. - #3. - S. 114-123.

Lukyn A. E. Slantsevyi haz y perspektyvy eho dobychy v Ukrayne. St. 1. Sovremennoe sostoianye problemy slantsevoho haza (v svete opyta osvoenyia eho resursov v SShA) // Heol. zhurn. - 2010. - # 3. - S. 17-33.

Romanovych Y. S. Opyt razburyvanyia Shebelynskoho hazovoho mestorozhdenyia. - M.: Nedra, 1967. - 126 s.

Slovar po heolohyy nefty y haza/ Pod red. K.A. Chernykova. - L.: Nedra, 1988. - 679 s.

Fylyppov V. V. Typy pryrodnykh rezervuarov nefty y haza. - L.: Nedra, 1967. - 100 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Атлас родовищ нафти і газу України: В 6 т. / За заг. ред. М. М. Іванюти та ін. - Львів, 1998. - 2560 с.

 

Большаков Ю. Я. Капиллярно-экранированные залежи нефти и газа. - Новосибирск: Наука, 1989.- 127 с.

 

Ильин В. Д., Немченко Н. Н., Такаев Ю. Г. Влияние "ложных" покрышек на степень заполнения структур газом на севере Западной Сибири // Геология нефти и газа. - 1983. - №2. - С. 18-21.

 

Лукин А. Е. Искусственные углеводородные месторождения и геологические предпосылки их создания в нефтегазоносных регионах Украины // Геол. журн. - 2010. - № 1. - С. 42-57.

 

Лукин А. Е. Литогеодинамические факторы нефтегазонакопления в авлакогенных бассейнах. - Киев: Наук. думка, 1997. - 224 с.

 

Лукин А. Е. О природе и перспективах газоносности низкопроницаемых пород осадочной оболочки Земли // Доп. НАН Украины. - 2011. - №3. - С. 114-123.

 

Лукин А. Е. Сланцевый газ и перспективы его добычи в Украине. Ст. 1. Современное состояние проблемы сланцевого газа (в свете опыта освоения его ресурсов в США) // Геол. журн. - 2010. - № 3. - С. 17-33.

 

Романович И. С. Опыт разбуривания Шебелинского газового месторождения. - М.: Недра, 1967. - 126 с.

 

Словарь по геологии нефти и газа/ Под ред. К.А. Черникова. - Л.: Недра, 1988. - 679 с.

 

Филиппов В. В. Типы природных резервуаров нефти и газа. - Л.: Недра, 1967. - 100 с.

Copyright (c) 2019 A. Ye. LUKIN

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua