ЩЕ РАЗ ПРО ГОРИЗОНТ, РЕГІОЯРУС ТА ЗАГАЛЬНУ ШКАЛУ

Автор(и)

  • V. I. POLETAEV Інститут геологічних наук НАН України

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2012.1.139340

Ключові слова:

Горизонт, регіоярус, загальна шкала, стратиграфія, Стратиграфічний кодекс України

Анотація

Обгрунтовано необхідність використання в регіональній стратиграфії і доцільність включення до Стратиграфічного кодексу України двох ієрархічно підпорядкованих таксонів - регіоярусу і горизонту. 

Посилання

Velikanov V.Ya. Problemni pytannia stratyhrafii vendu Ukrainy // Heol. zhurn. – 2009. – # 3. – S. 7-13.

Karohodyn Yu.N., Kulynkovych A.E., Yakymchuk N.A. «Bolevye tochky» stratyhrafyy y heokhronolohyy neftehazonosnykh basseinov. – Kyev, 2005. – 227 s.

Leonov H.P. Osnovy stratyhrafyy. – M.: Yzd-vo MHU, 1973. – T. 1. – 529 s.

Otchet o deiatelnosty Mezhvedomstvennoho stratyhrafycheskoho komyteta v peryod s 2 yiunia 1955 h. po 31 dekabria 1957 h.: Biul. # 1 MSK SSSR / Hlav. red. Nalyvkyn D.V. – M.: Hosheoltekhyzdat, 1958. – 31 s.

Poletaev V.Y. Horyzonty, rehyoiarusy y Stratyhrafycheskyi kodeks Ukrayny // Tektonyka y stratyhrafyia. – 2005. – Vyp. 34. – S. 77-82.

Poletaev V.Y. Nekotorye spornye voprosy stratyhrafycheskoi klassyfykatsyy fanerozoia Ukrayny // Problemy stratyhrafii kam`yanovuhilnoi systemy: Zb. nauk. pr. – K., 2008. - S. 13-16.

Polietaiev V.I., Vdovenko M.V., Shchoholiev.O.K. ta in. Stratotypy rehionalnykh stratyhrafichnykh pidrozdiliv karbonu i nyzhnoi permi Dono-Dniprovskoho prohynu. – K.: Lohos, 2011. – 236 s.

Postanovlenyia MSK y eho postoiannykh komyssyi / Red. B.S. Sokolov, A.Y. Zhamoida. – L.: Yzd-vo VSEHEY, 2006. – Vyp. 36. 2006. – 74 s.

Stratyhrafycheskaia skhema syluryiskykh otlozhenyi Ukrayny: Stratyhrafycheskye skhemy fanerozoia y dokembryia Ukrayny / Otv. red. Teslenko Yu.V. – Kyev, 1993.

Stratyhrafycheskyi kodeks Rossyy. – Yzd. 2-e, dopoln. / Otv. red. Zhamoida A.Y. – Spb.: Yzd-vo VSEHEY, 1992. – 120 s.

Stratyhrafycheskyi kodeks Rossyy. – Yzd. 3-e / Otv. red. Zhamoida A.Y. – Spb.: Yzd-vo VSEHEY, 2006. – 96 s.

Stratyhrafichnyi kodeks Ukrainy / Vidpovid. red. Teslenko Yu.V. – K., 1997. – 39 s.

Khalfyn L.L. Teoretycheskye voprosy stratyhrafyy. – Novosybyrsk: Nauka, 1980. – 200 s.

International Stratigraphic chart. International Commission on Stratigraphy IUGS. – Oslo, 2008.

Newsletter on Carboniferous Stratigraphy. IUGS Subcommission on Carboniferous Stratigraphy / Ed. D.M. Work. – Augusta, 2004. – 70 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-12-23

Номер

Розділ

Гіпотези. Дискусії. Рецензії