DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2018.3.142277

ВПРОВАДЖЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ, ПРИКЛАДНИХ ГЕОЕКОЛОГІЧНИХ ТА ПОШУКОВИХ РОЗРОБОК – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

I.D. Bagriy

Анотація


Основною тематикою робіт відділу геоекології та пошукових досліджень ІГН НАН України є вивчення гідроекологічного стану промислових регіонів на основі системи гідрологічного, гідрогеологічного та гідрохімічного моніторингу з використанням ГІС-технологій і математичного моделювання; розробка методики та створення апаратурного комплексу експрес-методів виявлення розломних зон підвищеної проникності гірських порід. У відділі розроблено понад 100 успішних проектів у нафтогазовому секторі, зокрема визначено контури родовища Субботіна на шельфі Чорного моря; подано комплексну оцінку перспектив видобування нафти і газу на території Бовтиської астроблеми. Розроблено понад 300 успішних проектів при пошуках підземних вод за 100%-ї успішності; понад 10 проектів, пов'язаних з вугільними шахтами, зокрема оцінка проблем вибухонебезпечності на шахті ім. Засядька; понад 20 проектів екологічного моніторингу та комплексних екологічних досліджень, зокрема оцінка геоекологічного і гідроекологічного стану Олеської площі; дана оцінка екологічних ризиків на території Чорнобильської та Рівненської АЕС.

Ключові слова


геоекологія; моніторинг; структурно-термо-атмо-гідролого-геохімічні дослідження; вуглеводні

Повний текст:

PDF

Посилання


Bagriy I.D., Lisichenko G.V., Shestopalov V.M., 1988. Integration of methods in the study of the relationship of groundwater and river water. In: Water exchange in hydrogeological structures of Ukraine. Methods of studying the water cycle.Kiev: Naukova Dumka, p. 223-239 (in Russian).

Bagriy I.D., 2003. Prediction of fracture zones of high permeability of rocks to solve search and geoecological problems. Kyiv: TOV "Vydavnychyy Dim Dmytra Burago", 150 p. (in Ukrainian).

Bagriy I.D., Belous Yu.G., Vilkul Yu.G., 2005. Experience in integrated assessment and mapping of factors of technogenic influence on the natural environment of Kryvoy Rig andDneprodzerzhinsk. Kyiv: Fenix, 216 p. (in Ukrainian).

Bagriy I.D., Gozhik P.F., Pochtarenko V.I, Aksyom S.D., Dubosarskyi V.R., Mamyshev I.E., Kizlat AM, Paliy V.M., 2011. Forecasting of geodynamic zones and prospective areas for coal mine methane mining inDonbas coal deposits. Kyiv: Foliant, 236 p. (in Ukrainian).

Bagriy I.D., 2013. Development of geological-structural-thermo-atmogeochemical technology for forecasting for minerals and estimating the geoecological state of the environment. Kyiv: Logos, 511 p. (in Ukrainian).

Bagriy I.D., 2015. Justification of new search technology and its adaptation to conventional and unconventional oil and gas facilities impact structures of Ukraine. Geologichnyy Zhurnal, № 2 (351), p. 105-126 (in Ukrainian).

Bagriy I.D., 2016. Hydro-geosynergetic biogenic-mantle hypothesis of hydrocarbons origin and its role in direct search technology substantiation. Geologichnyy zhurnal, № 2 (355), p. 107-133 (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Багрий И.Д., Лисиченко Г.В., Шестопалов В.М. Комплексирование методов при изучении взаимосвязи подземных и речных вод. Водообмен в гидрогеологических структурах Украины. Методы изучения водообмена. Киев: Наук. думка, 1988. С. 223-239.

 

Багрій І.Д. Прогнозування розломних зон підвищеної проникності гірських порід для вирішення геоекологічних та пошукових задач. Київ: ТОВ «Видав. дім Дмитра Бураго», 2003. 150 с.

 

Багрій І.Д., Білоус Ю.Г., Вілкул Ю.Г. Досвід комплексної оцінки та картографування факторів техногенного впливу на природне середовище Кривого Рогу та Дніпродзержинська. Київ: Фенікс, 2005. 216 с.

 

Багрій І.Д., Гожик П.Ф., Почтаренко В.І., Аксьом С.Д., Дубосарський В.Р., Мамишев І.Є., Кізлат А.М., Палій В.М. Прогнозування геодинамічних зон та перспективних площ на видобування шахтного метану вугільних родовищ Донбасу. Київ: Фоліант, 2011. 236 с.

 

Багрій І.Д. Розробка геолого-структурно-термо-атмогеохімічної технології прогнозування пошуків корисних копалин та оцінки геоекологічного стану довкілля. Київ: Логос, 2013. 511 с.

 

Багрій І.Д. Обґрунтування нової пошукової технології та її адаптація на традиційних і нетрадиційних нафтогазоносних об’єктах імпактних структур України. Геол. журн. 2015. № 2 (351). С. 105-126.

 

Багрий И.Д. Гидро-геосинергетическая биогенно-мантийная гипотеза образования углеводородов и ее роль при обосновании прямопоисковой технологии. Геол. журн. 2016. № 2 (355). С. 107-133.
Copyright (c) 2020 I.D. Bagriy

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua