DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2018.3.142278

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКЛАДІВ ВУГЛЕВОДНІВ У РАЙОНІ СРІБНЯНСЬКОЇ ДЕПРЕСІЇ ЗА СТРУКТУРНО-ТЕРМО-АТМОГЕОХІМІЧНИМИ ДОСЛІДЖЕННЯМИ

V.A. Glon

Анотація


Виконано комплексні дослідження Срібнянської депресії. Проведено системний аналіз геолого-структурно-термо-атмогеохімічних досліджень нафтогазоперспективних об’єктів Дніпровсько-Донецької западини. Здійснено інтерпретацію та узагальнення отриманих даних. На основі розподілу критеріїв структурно-термо-атмогеохімічних досліджень виділено перспективні ділянки для пошуку вуглеводнів у межах Срібнянської депресії

Ключові слова


ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКЛАДІВ ВУГЛЕВОДНІВ У РАЙОНІ СРІБНЯНСЬКОЇ ДЕПРЕСІЇ ЗА СТРУКТУРНО-ТЕРМО-АТМОГЕОХІМІЧНИМИ ДОСЛІДЖЕННЯМИ

Повний текст:

PDF

Посилання


А comprehensive methodology structual-thermo-atmogeochemical research (STAGR): Pat. № 28176Ukraine. Bagriy I.D., Gozhik P.F.; applicant and owner Institute of Geological Sciences of NAS of Ukraine. 31.03.2009 (in Ukrainian).

Bagriy I.D., 2003. Prediction of fracture zones of high permeability of rocks to solve search and geoecological problems. Kyiv: LLC "Dmytro Burago Publishing House", 149 p. (in Ukrainian).

Bagriy I.D, 2013. Development of geological-structural-thermo-atmogeochemical technology for forecasting for minerals and estimating the geoecological state of the environment. Kyiv. Logos, 511 p. (in Ukrainian).

Bagriy I.D., Gladun V.V., Gozhik P.F., Krupsky B.L., Klochko V.P., Pochtarenko V.I., Benko V.M., Znamenskaya T.O., Dubosarsky V.R., Lichvan V.M., Shostak T.A., 2007. Oil and gas prospecting objects ofUkraine. Forecasting of oil and gas prospecting objects of the Dnipro-Donetsk gas-fossil region using a complex of non-traditional methods for surface research. Kyiv: Varta, 533 p. (in Ukrainian).

Bagriy I.D., Gozhik P.F., Pochtarenko V.I., Aksyom S.D., Dubosarsky V.R., Mamishev І.Є., Kizlat А.М., Paliy V.M., 2011. Prediction geodynamic zones and promising areas for coalmine methane extraction from coal deposits ofDonbas. Kyiv: Foliant, 235 p. (in Ukrainian).

Bagriy I.D., Gladun V.V., Dovzhok T.E., 2001. Development of a complex of structural-thermo-atmogeochemical methods for forecasting and searching of hydrocarbons deposits. Geologichnyy zhurnal, № 2 (296), p. 89-93 (in Ukrainian).

Vakarchyk G.I. Geology, lithology and facies carbonate deposits visean stage of the central part of Dniper-Donets rift with reference of oil-and-gas content. – Chernigov: CSTEI, 2003. – 163 p.

Nikolaenko B.A., 1989. Map of linear and ring structures of the Ukrainian SSR, scale 1:1 000 000. Kyiv, 114 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Багрій І.Д. Прогнозування розломних зон підвищеної проникності гірських порід для вирішення геоекологічних та пошукових задач. Київ: ТОВ «Видавничий дім Дмитра Бураго», 2003. 149 с.

 

Багрій І.Д. Розробка геолого-структурно-термо-атмогеохімічної технології прогнозування пошуків корисних копалин та оцінки геоекологічного стану довкілля. Київ: Логос, 2013. 511 с.

 

Багрій І.Д., Гладун В.В., Гожик П.Ф., Крупський Б.Л., Клочко В.П., Почтаренко В.І., Бенько В.М., Знаменська Т.О., Дубосарський В.Р., Ліхван В.М., Шостак Т.А. Нафтогазоперспективні об’єкти України. Прогнозування нафтогазоперспективних об’єктів Дніпровсько-Донецької газонафтоносної області з застосуванням комплексу нетрадиційних приповерхневих методів досліджень. Київ: Варта, 2007. 533 c.

 

Багрій І.Д., Гожик П.Ф., Почтаренко В.І., Аксьом С.Д., Дубосарський В.Р., Мамишев І.Є., Кізлат А.М., Палій В.М. Прогнозування геодинамічних зон та перспективних площ для видобутку шахтного метану вугільних родовищ Донбасу. Київ: Фоліант, 2011. 235 с.

 

Багрій І.Д., Гладун В.В., Довжок Т.Є. Розробка комплексу структурно-атмогеохімічних методів для прогнозування та пошуків покладів вуглеводнів. Геол. журн. 2001. № 2 (296). С. 89-93.

 

Вакарчук Г.І. Геологія, літологія і фації карбонатних відкладів візейського яруса центральної частини Дніпровсько-Донецької западини в зв’язку з нафтогазоносністю. – Чернігів: ЦНТЕІ, 2003. – 163 с.

 

Комплесна методика структурно-термо-атмогідрогеохімічних досліджень (СТАГД): а. с. № 28176, Україна. Багрій І.Д., Гожик П.Ф.; заявник і власник Інститут геологічних наук НАН України. 31.03.2009.

 

Николаенко Б.А. Карта линейных и кольцевых структур Украинской ССР, м-б 1:1 000 000. Киев, 1989. 114 с.

Copyright (c) 2019 V.A. Glon

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua