DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2020.1.196978

ПРО СИНОНІМІКУ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ І ВАПНЯКІВ КАМ’ЯНОВУГІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО БАСЕЙНУ

I.O. Kostyk, I.V. Buchynska, M.D. Korol, A.V. Poberezhsky

Анотація


Наведено результати упорядкування синоніміки вугільних пластів і вапняків кам’яновугільної системи Львівсько-Волинського басейну з урахуванням ратифікованих змін в її стратиграфічному розрізі. Зазначено, що присвоєння попередніми дослідниками індексів вугільних пластів не відповідає назвам ярусів у стратиграфічному розрізі відкладів кам’яновугільної системи басейну, які були змінені ухвалами Міжвідомчого стратиграфічного комітету (МСК) СРСР в 1974 р. і МСК України в 2013 р.

 На основі детального аналізу і систематизації фактичного матеріалу та інтерпретації даних каротажу розвідувальних свердловин вуглепромислових і вугленосних районів басейну (Нововолинський — Волинське родовище, Червоноградський — Забузьке, Межиріченське, Південно-Західний — Тяглівське і Любельське родовища) пропонується оновлена синоніміка вугільних пластів і вапняків. Проведено упорядкування їхньої синоніміки у відповідності до змін назв ярусів у стратиграфічному розрізі кам’яновугільної системи або їхньої вікової послідовності. 

 Класифікація синоніміки Львівсько-Волинського басейну базується на позначеннях, які відповідають назвам виділених ярусів (їхнім початковим літерам). У відповідності до такої концепції індексація вугільних пластів візейського ярусу починається з нижнього прошарку вугілля у відкладах куличківської світи раннього візею. Синоніміка вугільних пластів і вапняків серпуховського ярусу змінюється відповідно літерами s i S. Змінюється літерами b і B також синоніміка вугільних пластів і вапняків у відкладах бужанської світи, яка відноситься до башкирського ярусу середнього карбону. Проведене нами упорядкування системи індексації дозволить розробити істотно оновлену схему індексації вугільних пластів і вапняків кам’яновугільних відкладів Львівсько-Волинського басейну, яка повністю відповідає нормативам стратиграфічної класифікації, має як наукове, так і важливе прикладне значення та рекомендується для розгляду і затвердження МСК України. 


Ключові слова


вугільний пласт; маркувальний вапняк; ярус; світа; синоніміка; індексація; кам’яновугільна система; формація

Повний текст:

PDF

Посилання


Biryulyev A.E., Biryulyeva L.V. (1974). Basal deposits of the Middle-Visean substage of the Lvov-Volyn depression. Sovetskaya geologiya, No. 9. pp. 141–143 (in Russian).

Correlation of the Carboniferous coal-bearing formation of the Lvov-Volyn and Lublin Basin. (Ed. A.Ya. Radzivill), 2007. Kiev: Varta, 427 р. (in Russian).

Kostyk I.O., Shulga V.F. et al. (2002). Analysis of lithological-facies conditions of the formation of coal-bearing deposits of peripheral part of the Lviv-Volyn basin with the purpose of evaluing of commercialprospects (report of thematic group in 2 books). Lviv, 209 р. (Funds of LGRE) (in Ukrainian).

Kostyk I., Matrofajlo M., Shulga V. (2008). On the lower boundary of coal-bearing formation of the Carboniferous of the Lviv-Volyn Basin. Geologiya ta geokhimiya gorhuchykh kopalyn, No. 3 (144), pp. 37–50 (in Ukrainian).

Kostyk I., Matrofajlo M., Lelyk B., Korol M. (2015). New data on succession of formation, composition and thickness of coal-bearing formation of carboniferous of the the Lviv-Volyn Basin. Visnyk Lvivskogo Universytetu. Seriya geologichna, iss. 29, pp. 39–52 (in Ukrainian).

Resolution of the Interdepartmental Stratigraphic Committee of the USSR “On insertion of changes into stratigraphic scale of the Carbonifrerous system accepted in the USSR” (1974). Leningrad, Iss. 17, pp. 34-42 (in Russian).

Stratigraphy of the Upper Proterozoic, Paleozoic and Mesozoic of Ukraine. Vol. 1. Stratigraphy of the Carboniferous of the Lviv Paleozoic depression. Vdovenko M.V., Poletayev V.I., Shulga V.F. (2013). Kyiv: Lohos, pp. 316-331 (in Ukrainian).

Struyev M.I., Isakov V.I., Shpakova V.B. (1984). Lvov-Volyn Coal Basin. Geological-industrial article. Kiev: Naukova Dumka, 272 p. (in Russian).

Shulga P.L. (1975). Lvov-Volyn Basin. In Main features of Stratigraphy of the Carboniferous in the USSR. Moscow: Nedra, pp. 117–126 (in Russian).

Shulga P.L. (1952). Schene of stratigraphy of the Paleozoic of the south-western adge of the Russian platform (Volyn and Podolia). Geologichnyy zhurnal, vol. 12, iss. 4 (37), pp. 13–26 (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бирюлёв А.Е., Бирюлёва Л.В. Базальные отложения средневизейского подъяруса Львовско-Волынской впадины. Сов. геология. 1974. № 9. С. 141-143.

 

Корреляция карбоновых угленосных формаций Львовско-Волынского и Люблинского бассейнов: Радзивилл А.Я. (отв. ред.). Киев: Варта, 2007. 427 с.

 

Костик І.О., Шульга В.Ф. та ін. Аналіз літолого-фаціальних умов утворення вугленосних відкладів периферійної частини Львівсько-Волинського басейну з метою оцінки промислових перспектив (звіт тематичної групи в 2-х кн.). Львів, 2002. 209 с. (Фонди ЛГРЕ).

 

Костик І., Матрофайло М., Шульга В. Про нижню границю вугленосної формації карбону Львівсько-Волинського басейну. Геологія і геохімії горючих копалин. 2008. № 3 (144). С. 37-50.

 

Костик І., Матрофайло М., Лелик Б., Король М. Нові дані про послідовність утворення, склад і потужність вугленосної формації карбону Львівсько-Волинського басейну. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. 2015. Вип. 29. С. 39-52.

 

Постановление Межведомственного стратиграфического комитета СССР «О внесении изменений в стратиграфическую шкалу каменноугольной системы, принятую в СССР». Ленинград, 1974. Вып. 17. С. 34-42.

 

Стратиграфія верхнього протерозою, палезою та мезозою України. Т. 1. Стратиграфія карбону Львівського палеозойського прогину. Вдовенко М.В., Полєтаєв В.І., Шульга В.Ф. Київ: Логос, 2013. С. 316-331.

 

Струев М.И., Исаков В.И., Шпакова В.Б. Львовско-Волынский каменноугольный бассейн: Геолого-промышленный очерк. Киев: Наук. думка, 1984. 272 с.

 

Шульга П.Л. Львовско-Волынский бассейн. Основные черты стратиграфии карбона СССР. Москва: Недра, 1975. С. 117-126.

 

Шульга П.Л. Схема стратиграфии палеозоя юго-западной окраины Русской платформы (Волынь и Подолье). Геол. журн. 1952. Т. 12, вып. 4 (37). С. 13-26.
Copyright (c) 2020 I.O. Kostyk, I.V. Buchynska, M.D. Korol, A.V. Poberezhsky

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua