DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2020.1.196979

АКУМУЛЯЦІЯ ТА ПЕРЕРОЗПОДІЛ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У СУЧАСНОМУ ҐРУНТОВОМУ ПОКРИВІ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ

I.V. Kuraieva, А.О. Splodytel

Анотація


Наведено результати дослідження вмісту забруднювальних речовин у ґрунтах ландшафтів природоохоронних територій на прикладі Національного природного парку “Нижньосульський”. З використанням методів ландшафтно-геохімічних досліджень, аналітичних та картографічних методів отримано та проаналізовано дані про валовий вміст хімічних елементів (нікель, кобальт, цинк, ванадій, свинець, хром, мідь). Аналіз вмісту важких металів у ландшафтних комплексах території Національного природного парку “Нижньосульський” засвідчив його залежність від наявних джерел техногенного забруднення, а також високий ступінь відповідності характеру розподілу важких металів загальним закономірностям цих процесів у ґрунтах відповідних типів.

Результати досліджень показують, що у межах одного виду грунтів розподіл важких металів має рівномірно-дисперсний характер, але при цьому коливання вмісту окремих важких металів може сягати від ±7 % до ±25—35 %. Найбільша здатність до акумуляції виражена у біогенних мікроелементів — марганцю і міді. Відмічено перевищення вмісту кадмію, міді та свинцю порівняно з діючими нормами гранично допустимої концентрації. Відібрані проби ґрунтів на вміст важких металів свідчать, що Сулинська затока знаходиться в незадовільному екологічному стані. На момент дослідження виявлено осередки техногенних забруднень. За результатами ландшафтно-геохімічного аналізу Національного природного парку “Нижньосульський” можна стверджувати, що ця територія з екологічної точки зору є слабо забрудненою і може використовуватися для розвитку рекреаційної діяльності з дотриманням низки вимог. 

Результати дослідження впроваджені в практику діяльності Національного природного парку “Нижньосуль ський” при організації наукової роботи, формуванні туристичних маршрутів, організації рекреаційної інфраструктури. Результати ландшафтно-геохімічних досліджень використовуються керівництвом Національного природного парку “Нижньосульський” при зміні функціонального зонування у “Проекті організації” його території, моніторингу забруднень, оцінки якості та геохімічного обстеження ґрунтів.  

 


Ключові слова


важкі метали; форми знаходження; геохімічна асоціація; ландшафт; ландшафтно-геохімічні умови

Повний текст:

PDF

Посилання


Alekseev Yu.V., 1987. Heavy metals in soils and plants. Leningrad: Agropromizdat, 143 p. (in Russian).

Glazovskaya M.A., 1994. Qualitative and quantitative assessments of the sensory and resistance of natural systems to manmade acidic effects. Pochvovedenie, 1, pp. 134-139 (in Russian).

Kabata-Pendias A., 1989. Microelements in soils and plants. Moscow: Mir, 439 p. (in Russian).

Saet Yu.E., Revich B.A., Yanin E.P., 1990. Geochemistry of the environment. Moscow: Nedra, 335 p. (in Russian).

Sillanpaa M., 1972. Trace elements in soils and agriculture. FAO soils bulletin, Rome, vol. 17, 67 p. (in English).

Verihina K.V., 1964. Zinc, copper, cobalt in the soils within the Moscow region. In Trace elements in some types of soils on the territory of USSR. Moscow: Nauka, pp. 27-84 (in Russian).

Vinohradov A.P., 1957. Geochemistry of rare and dispersed chemical elements in soils. Moscow: Izdatelstvo AN SSSR, 238 p. (in Russian).

Vorobyova L.A., Rudakova T.A., Lobanova E.A., 1980. Elements for predicting the level of concentrations of heavy metals in soil solutions of aqueous extracts from soils. In Heavy metals in the environment. Moscow: Izdatelstvo MGU, pp. 28-34 (in Russian).

Zhovynskyi E.Ya., Kuraeva I.V., 2012. Geochemistry of the environment. Kyiv: Alfa-reklama, 156 p. (in Ukrainian).

Zhovynskyi E.Ya., Kuraeva I.V., Samchuk A.I., Samchuk A.I., Manichev V.I., Kriuchenko N.O., 2005. Heavy metals in soils of preserved areas of Ukraine. Kyiv: Lohos, 104 p. (in Ukrainian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алексеев Ю.В. Тяжелые металлы в почвах и растениях. Ленинград: Агропромиздат, 1987. 143 с.

 

Веригина К.В. Цинк, медь, кобальт в почвах Московской области. Микроэлементы в некоторых почвах СССР. Москва: Наука, 1964. С. 27-84.

 

Виноградов А.П. Геохимия редких и рассеянных химических элементов в почвах. Москва: Изд-во АН СССР, 1957. 238 с.

 

Воробьева Л.А., Рудакова Т.А., Лобанова Е.А. Элементы прогноза уровня концентраций тяжелых металлов в почвенных растворах водных вытяжек из почв. Тяжелые металлы в окружающей среде. Москва: Изд-во МГУ, 1980. С. 28-34.

 

Глазовская М.А. Качественные и количественные оценки сенсорности и устойчивости природных систем к техногенным кислотным воздействиям. Почвоведение. 1994. Т. 1. С. 134-139.

 

Жовинський Е.Я., Кураєва І.В. Еколого-геохімічні дослідження об’єктів довкілля України. Київ: Альфа-реклама, 2012. 156 с.

 

Жовинський Е.Я., Кураєва І.В., Самчук А.І., Манічев В.Й., Крюченко Н.О. Важкі метали у ґрунтах заповідних зон України. Київ: Логос, 2005. 104 с.

 

Кабата-Пендиас А. Микроэлементы в почвах и растениях. Москва: Мир, 1989. 439 с.

 

Сает Ю.Е., Ревич Б.А., Янин Е.П. Геохимия окружающей среды. Москва: Недра, 1990. 335 с.

 

Sillanpaa M. Trace elements in soils and agriculture. FAO soils bulletin, Rome. 1972. Vol. 17. 67 p.

Copyright (c) 2020 I.V. Kuraieva, А.О. Splodytel

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua