DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2020.2.198791

ГЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ ЯК ОБ’ЄКТИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ (ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ)

L. V. Samoilenko

Анотація


На підставі даних Державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду України встановлено особливості розподілу геологічних об’єктів по адміністративно-територіальних одиницях за категоріями, типами об’єктів, значенням та ступенем цінності. Найбільша частка геологічних від загальної кількості оголошених пам’яток природи відмічається у Житомирській, Чернівецькій та Донецькій областях. Проаналізовано порядок оголошення геологічних пам’яток та запропоновано оптимізацію співпраці з відповідними державними органами щодо їх популяризації, охорони та збереження. Під час оголошення об’єкт природно-заповідного фонду на законодавчому рівні отримує категорію — «пам’ятка природи», тип за походженням – «геологічна». Залежно від значення (загальнодержавне чи місцеве) та цінності (міжнародна, національна, регіональна, місцева) геологічної пам’ятки природи встановлюється режим її охорони. За цими ознаками об’єкт вноситься до Державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду. З метою узгодження існуючих класифікацій різних авторів із законодавчими та нормативно-правовими актами щодо природно-заповідного фонду України пропонується наступне. За геоморфологічну ознаку підтипу геологічних пам’яток прийняти уніфіковану назву морфоскульптури, що вказана в Державному кадастрі, та встановити п’ять підтипів: останець; відслонення; підземна порожнина; водний об’єкт; інші. За ознаку класу прийняти інженерно-геологічні характеристики порід пам’ятки, від яких залежить інтенсивність руйнування та, відповідно, напрям охоронних заходів: легкорозмивні; легкорозмокаючі; легкорозчинні; середньої міцності; міцні. За інженерно-геологічними процесами, що спричинили розкриття пам’ятки, встановити підкласи: денудаційні; ерозійно-денудаційні; ерозійні; абразійні, карстово-суфозійні; техногенні тощо. Доцільний подальший поділ геологічних пам’яток за предметом досліджень: мінералогічний, петрографічний, літологічний, стратиграфічний, палеонтологічний тощо, що пропонують також інші автори.

 


Ключові слова


геологічні пам’ятки природи; об’єкти природно-заповідного фонду; Державний кадастр; класифікація

Повний текст:

PDF

Посилання


About the Nature Reserve Fund of Ukraine: Law of June 16, 1992 №. 2456-XII. Database "Legislation of Ukraine". The Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12 (in Ukrainian).

Demchyshyn M.G., Pylypchuk O.M., Samoilenko L.V., Yelin V.M., Nazarenko V.V., Dubitskaya A.V., 2011. Engineering and geological factors of conservation of geological monuments of Ukraine. Geologichnyy zhurnal, № 3 (336), pp. 73–77 (in Ukrainian).

Form 4 SCNRF (as of January 1, 2017). Retrieved from: http://pzf.menr.gov.ua/пзф-україни/території-та-об’єкти-пзф-україни.html (in Ukrainian).

Lyuta N.G., Sanina I.V., Lyuty G.G., 2012. Once more about geological sights. Geologichna spadshchyna, №. 1, pp. 39–44. Retrieved from: http://ukrdgri.gov.ua/wp-content/uploads/2016/07/mru_01_2012_12.pdf (in Ukrainian).

On approval of the Instruction on the content and documentation of the state cadastre of territories and objects of the nature reserve fund of Ukraine: Order of the Ministry of Environmental Protection of Ukraine № 67 of February 16, 2005. Database "Legislation of Ukraine". The Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0298-05 (in Ukrainian).

On approval of the Methodological recommendations: Order of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine №. 309 dated August 21, 2013 // Database "Legislation of Ukraine". The Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0309737-13#n11 (in Ukrainian).

On approval of Methodological Recommendations for the Development of Natural Resource Development Projects and Natural Reserve Funds in Ukraine: Order of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine №. 306 dated August 21, 2018. Database of Ukrainian Legislation. Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0306737-18 (in Ukrainian).

Palyuk V. M., 2010. The development concept of “Geological monument of nature”. Naukovi zapysky SumDPU imeni A.S. Makarenka. Seriya Geografichni nauky, iss. 1, pp. 150–154. Retrieved from: http://scinotesgeo.at.ua/Volume_1/palukh.pdf (in Ukrainian).

State Cadastre Territories and objects of natural reserve fund of UKRAINE, as of 01/01/2018. Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine. Retrieved from: http://pzf.menr.gov.ua/пзф-україни/території-та-об’єкти-пзф-україни.html (in Ukrainian).

Samoylenko L. V., Dubytskaya A. V., 2012. The classification of geosites on the engineering-geological features. Geologichnyy zhurnal, № 1 (338), pp. 91–98 (in Ukrainian).

Samoylenko L. V., Dubytskaya A. V., 2011. The influence of engineering geological processes on the condition of geological sites. Visnyk Natsionalnogo naukovo-pryrodnychogo muzeyu, № 9, pp. 48–57 (in Ukrainian).

The map of geological landmarks of Ukraine. Retrieved from: http://ukrdgri.gov.ua/uk/landmark-map/ (in Ukrainian)

Vertel V. V., 2015. Outcrop of deposits of Paleocene – potential geological natural reserved objects of Sumy region. Prirodničì nauky, № 12, pp. 49–56. Retrieved from: Retrieved from: http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/3273/1/Vertel.pdf (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вертель В. В. Відслонення відкладів палеоцену – потенційні геологічні заповідні об’єкти Сумської області. Природничі науки. 2015. № 12. С. 49–56. URL: http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/3273/1/Vertel.pdf. (Дата звернення: 10.04.2019).

 

Демчишин М.Г., Пилипчук О.М., Самойленко Л.В., Єлін В.М., Назаренко В.В., Дубицька А.В. Інженерно–геологічні фактори збереження геологічних пам’яток України. Геол. журн. 2011. № 3 (336). С. 73–77.

 

Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду України станом на 01.01.2013 / Міністерство екології та природних ресурсів України. URL: http://pzf.menr.gov.ua/пзф-україни/території-та-об’єкти-пзф-україни.html. (Дата звернення: 10.04.2019).

 

Карта геологічних пам’яток України. URL: http://ukrdgri.gov.ua/uk/landmark-map/. (Дата звернення 10.04.2019).

 

Люта Н.Г., Саніна І.В., Лютий Г.Г. Ще раз про геологічні пам’ятки. Геологічна спадщина. 2012. № 1. С. 39–44. URL: http://ukrdgri.gov.ua/wp-content/uploads/2016/07/mru_01_2012_12.pdf. (Дата звернення: 10.04.2019).

 

Палюх В.М. Розвиток поняття «геологічна пам’ятка природи». Наук. зап. СумДПУ імені А.С. Макаренка. Сер. Геогр. науки. 2010. Вип. 1. С. 150–154. URL: http://scinotesgeo.at.ua/Volume_1/palukh.pdf. (Дата звернення: 10.04.2019).

 

Про затвердження Інструкції про зміст та складання документації Державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду України: Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України N 67 від 16.02.2005. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0298-05. (Дата звернення: 10.04.2019).

 

Про затвердження Методичних рекомендацій: Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 309 від 21.08.2018. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0309737-13#n11. (Дата звернення: 10.04.2019).

 

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення проектів створення природних територій та об'єктів природно-заповідного фонду України: Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 306 від 21.08.2018. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0306737-18. (Дата звернення: 10.04.2019).

 

Про природно-заповідний фонд України: Закон від 16 червня 1992 року № 2456-XII. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12. (Дата звернення: 10.04.2019).

 

Самойленко Л.В., Дубицька А.В. Класифікація геологічних пам’яток за інженерно-геологічними ознаками. Геол. журн. 2012. № 1 (338).  С. 91–98.

 

Самойленко Л.В., Дубицька А.В. Вплив інженерно–геологічних процесів на стан геологічних пам’яток. Вісн. Нац. наук.-природ. музею. 2011. № 9. С. 48–57.

 

Форма 4 ДКПЗФ (станом на 01.01.2017). URL: http://pzf.menr.gov.ua/пзф-україни/території-та-об’єкти-пзф-україни.html. (Дата звернення: 10.04.2019).
Copyright (c) 2020 L. V. Samoilenko

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua