DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2020.2.200245

ОСОБЛИВОСТІ АКУМУЛЯЦІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ҐРУНТАХ УРБАНІЗОВАНИХ ЛАНДШАФТІВ м. БРОВАРИ

A. O. Splodytel, I. V. Kuraieva, K. S. Zlobina

Анотація


Проаналізовано закономірності розподілу важких металів у техногенно-забруднених ґрунтах урбанізованих територій на прикладі м. Бровари Київської області. Встановлено фізико-хімічні властивості умовно чистих та техногенно-забруднених ґрунтів. Вивчено особливості геохімічного розподілу важких металів у ґрунтовому покриві міста, що зазнають впливу промислових підприємств. За геохімічними критеріями визначено техногенні асоціації важких металів у ґрунтах, які представлені такими елементами: мідь > свинець > цинк > кобальт > хром > ванадій > молібден > марганець > нікель. Рівень валового вмісту сполук хімічних елементів в ґрунтах різних зон міста неоднорідний. Максимум техногенного навантаження зафіксовано в урбаноземах зони транспортної інфраструктури та зони виробничих та комунально-складських об’єктів. За показниками вмісту важких металів в ґрунтах техногенно-антропогенних зон міста основними полютантами є мідь та свинець, у той час як найбільш небезпечними забруднювачами ґрунтів всіх функціональних зон міста є рухомі форми цинку та нікелю. Наведено еколого-геохімічну оцінку за сумарним показником забруднення з використанням методик Ю.Є. Саєта. Значення цього показника поверхневого шару ґрунту м. Бровари (0—10 см) коливається від 30 до 106, середній показник — 65, що відповідає небезпечному рівню забруднення ґрунтового покриву. Зони транспортної інфраструктури та зони виробничих та комунально-складських об’єктів мають високі ступені забруднення, а в житловій зоні домінує допустимий рівень забруднення. Досліджувані ґрунти міста характеризуються свинцевою геохімічною спеціалізацією. Встановлено також досить високі рівні цинку, мангану, кобальту та хрому. Проаналізовано основні чинники, що впливають на рівні концентрації та міграцію важких металів у ґрунтах міста. Встановлено зв’язок вмісту важких металів та об’єктів промислового виробництва м. Бровари, що виступають факторами антропогенного навантаження на природні компоненти урбанізованого середовища. Ключові слова: урбаноземи; важкі метали 

 


Ключові слова


урбаноземи; важкі метали; міграція; закономірності розподілу

Повний текст:

PDF

Посилання


Аlloway, B.J. (1995). Heavy metals in soils. London, Blackie Academy (in English).

Bakker, D.J., de Vries W., 1997. Effect-based approaches to assess the risks of persistent organic pollutants to soils. In Background document for the workshop on critical limits and effect-based approaches for heavy metals and POP's (85 p.). Germany, Bad Harzburg (in English).

Dobrovolskiy, V.V. (1983). Geography of microelements. In: Global dispersion. Moscow: Izdatelstvo Myisl (in Russian).

Fatieiev, A.I., Pashchenko, Ya.V., 2003. Background contents of microelements in soils of Ukraine. Kharkiv. Instytut Hruntoznavstva ta Ahrokhimii imeni O.N. Sokolovskoho, 71 р. (in Ukrainian).

Kabata-Pendias, A. (1989). Microelements in soils and plants. Moscow: Mir (in Russian).

Saet, Yu.E., Revich, B.A, Yanin, E.P. (1990). Geochemistry of the environment. Moscow: Nedra (in Russian).

Sillanpaa, M. (1972). Trace elements in soils and agriculture. FAO soils bulletin, Rome, 17, 67 p. (in English).

Vinohradov, A.P. (1957). Geochemistry of rare and dispersed chemical elements in soils. Moscow: Izdatelstvo AN SSSR (in Russian).

Vorobyova, L.A., Rudakova, T.A., Lobanova, E.A. Elements for predicting the level of concentrations of heavy metals in soil solutions of aqueous extracts from soils. In Heavy metals in the environment pp. 28-34. Moscow: Izdatelstvo MGU (in Russian).

Zhovynskyi, E.Ya., Kuraeva, I.V. (2012). Geochemistry of the environment. Kyiv: Alfa-reklama (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Виноградов А.П. Геохимия редких и рассеянных химических элементов в почвах. Москва: Изд-во АН СССР, 1957. 238 с.

 

Воробьева Л.А., Рудакова Т.А., Лобанова Е.А. Элементы прогноза уровня концентраций тяжелых металлов в почвенных растворах водных вытяжек из почв. Тяжелые металлы в окружающей среде. Москва: Изд-во МГУ, 1980. С. 28-34.

 

Добровольский В.В. География микроэлементов. Глобальное рассеяние. Москва: Мысль, 1983. 272 с.

 

Жовинський Е.Я., Кураєва І.В. Еколого-геохімічні дослідження об’єктів довкілля України. Київ: Альфа-реклама, 2012. 156 с.

 

Кабата-Пендиас А. Микроэлементы в почвах и растениях. Москва: Мир, 1989. 439 с.

 

Сает Ю.Е., Ревич Б.А., Янин Е.П. Геохимия окружающей среды. Москва: Недра, 1990. 335 с.

 

Фатєєв А.І., Пащенко Я.В. Фоновий вміст мікроелементів у ґрунтах України. Харків: Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського, 2003. 72 с.

 

Alloway B.J. Heavy metals in soils. London: Blackie Academy, 1995. 368 p.

 

Bakker D.J., de Vries W. Effect-based approaches to assess the risks of persistent organic pollutants to soils. Background document for the workshop on critical limits and effect-based approaches for heavy metals and POP's. Bad Harzburg, Germany, 1997. 85 p.

 

Sillanpaa M. Trace elements in soils and agriculture. FAO soils bulletin, Rome. 1972. Vol. 17. 67 p.

Copyright (c) 2020 A. O. Splodytel, I. V. Kuraieva, K. S. Zlobina

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua