DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2016.2.97269

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ЯКОСТІ ПІДЗЕМНИХ ВОД У ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОЗАБОРІВ НА ТЕРИТОРІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

N.G. Lyuta, G.G. Lyutyj, S.M. Prykhodko

Анотація


Розглянуті питання зміни показників якісного складу (мінералізації та вмісту сульфатів) підземних вод водозаборів Львівській області в процесі експлуатації. Встановлено, що ці зміни мають істотно різний характер залежно від літологічного складу водовмісних і вищезалягаючих порід. Основною причиною погіршення якості підземних вод при експлуатації водозаборів є геохімічні зміни в зоні аерації, яка зазнає техногенного впливу, зокрема процес сірчанокислого вилуговування. Найбільш уразливі в результаті цих змін підземні води, приурочені до вапняків і мергелів, які вирізняються високим природним вмістом сірки та активніше піддаються природним факторам вилуговування. 

 


Ключові слова


підземні води; мергелі; вапняки; мінералізація; сульфати; геохімічні зміни

Повний текст:

PDF

Посилання


The State Balance of mineral resources. Drinking and industrial groundwater. Kyiv: SSPE «Heoinform», 2013. 35 p. (In Ukrainian).

Vardanyan G.S., Krainov S.R., Sheko A.I., Sobolev V.I., Parfenov S.I., Postoev G.P., 1997. Environmental problems of the Moscow region. Razvedka i ohrana nedr, № 8-9, р. 66-70 (in Russian).

Vasneva О.V., 2013. Factors of groundwater chemical composition formation in Minsk agglomeration. Prirodnye resursy, Minsk, № 2, p. 30-41 (in Russian).

Instructions on geochemical methods of the ore deposits search. Moscow: Nedra, 1983, 152 p. (in Russian).

Koshlyakova T.O., 2011. Changes in the chemical composition of drinking groundwater in Kiev during exploitation. Collection of scientific works of the IGS NAS of Ukraine, iss.4, p. 88-93 (in Ukrainian).

Feldman A.L., Vyshnyak A.L., Rybnikova L.S., 2002. Natural and man-made pollution of groundwater in the operation of water intakes and drains in the Middle Urals. In: Modern problems of hydrogeology and gidrogeomechanics. St. Peterburg, p.161-169 (in Russian).

Yakymechko Y.B., Panchuk B.R. The study of fundamental properties of Galician marl for the roman cement and hydraulic lime synthesis. available at: www.zbirnyk_№ 48.indd-bmws_2013-_48_1.13.11.2015 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Державний баланс запасів корисних копалин. Питні та технічні підземні води. Вип. 19. Львівська область. Кн. 14. Київ: ДНВП «Геоінформ», 2013. 35 с.

 

2. Вартанян Г.С., Крайнов С.Р., Шеко А.И., Соболев В.И., Парфенов С.И., Постоев Г.П. Экологические проблемы Московского региона. Разведка и охрана недр. 1997. № 8-9. С. 66-70.

 3. Васнева О.В. Факторы формирования химического состава подземных вод Минской агломерации. Природ. ресурсы. Минск. 2013. № 2. С. 30-41.

 

4. Инструкция по геохимическим методам поисков рудных месторождений. Москва: Недра, 1983. 152 с.

 

 

5. Кошлякова Т.О. Зміни хімічного складу питних підземних вод м. Києва в процесі експлуатації. Зб. наук.  пр. ІГН НАН України. 2011.  Вип. 4. С. 88-93.

 

6. Фельдман А.Л., Вишняк А.И., Рыбникова Л.С. Природно-техногенное загрязнение подземных вод при эксплуатации водозаборов и дренажей на Среднем Урале. В кн.: Современные проблемы гидрогеологии и гидрогеомеханики. Санкт-Петербург, 2002. С. 161-169.

 

7. Якимечко Я.Б., Панчук Б.Р. Дослідження основних властивостей мергелів Галичини для синтезу романцементу та гідравлічного вапна // www.zbirnyk_№ 48.indd-bmws_2013-_48_1.13.11.2015.

Copyright (c) 2020 N.G. Lyuta, G.G. Lyutyj, S.M. Prykhodko

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua