DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2016.1.97275

ЦИФРОВА СТРУКТУРНО-ЛІТОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ТАРАСІВСЬКОГО РОДОВИЩА ТИТАНО-ЦИРКОНІЄВИХ РУД

S.M. Tsymbal, D.P. Khrushchov, О.P. Lobasov

Анотація


Представляється цифрова структурно-літологічна модель Тарасівського розсипного титано-цирконієвого родовища. Демонструються і коментуються похідні моделі: картографічні (структурного та речовинного напрямів) та розрахункові. Похідні структурного напряму охоплюють карти гіпсометрії підошви та покрівлі середньоновопетрівської підсвіти (розсиповміщуючої) та її потужності. Похідні речовинного напряму представлені картографічним відображенням (картами, профілями) літофаціального та фаціального складу, а також рудних характеристик. Розрахункові похідні стосуються підрахунку запасів та деяких взаємозалежностей речовинних (у тому числі рудних) та генетичних характеристик розсиповміщуючої товщі. Дано авторське трактування геологічної будови родовища та механізму розсипоутворення. 

 


Ключові слова


титано-цирконієві розсипи; цифрове моделювання; механізм розсипоутворення; інформаційне забезпечення геологічних робіт

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Laviorov N.P., Gozhik P.F., Khrushchov D.P., Lalomov A.V., Lobasov O.P., Chizhova I.A., Kovalchuk M.S., Remezova O.O., Chefranov R.M., Bochneva A.A., Vasylenko S.P., Kravchenko O.A., Svivalneva T.V., Kroshko Yu.V., 2014. Digital structural-lithological geolоgical-dynamic modeling of deposits of heavy metals.Kiev;Moscow: Interservis, 242 p. (in Russian).

Metallic and nonmetallic mineral deposits. Vol. 1. Metallic mineral deposits / Gurskij D.S., Yesypchuk K.Yu., Kalinin V.I. et al. Kyiv; Lviv: Centr Yevropy, 2005, 785 p. (in Ukrainian).

Khrushchev D.P., Lobasov A.P., Geychenko M.V., Remezova E.A., Bosevskaya L.P., Kyrpach Yu.V., Stepaniuk A.V., 2010. Structural-lithological models of promising sedimentary formations. Mіneralni resursy Ukrainy, № 4, p. 39-44 (in Russian).

Khrushchev D.P., Lobasov A.P., 2006. Principles of development of structural-lithological models for sedimentary formations. Geologichnyy zhurnal, № 2-3 (316), p. 90-102 (in Russian).

Tsymbal S.N., 1976. Regularities and material composition of titanium-zirconium placers of Ukraine. Reports soviet of geologists on the XXV International geol. congress “Mineral deposits”. Moscov: Nauka, p. 196–212 (in Russian).

Tsymbal S.N., Polkanov Yu.A., 1975. Mineralogy of titanium-zirconium placers ofUkraine. Kiev: Naukova Dumka, 248 p. (in Russian).

Tsymbal Yu.S., 2014. Typomorphism of diamond and it’s minerals-satellites in the sedimentary rocks of western part of Ukrainian shield. Kyiv: Naukova Dumka, 208 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Лаверов Н.П., Гожик П.Ф., Хрущев Д.П., Лаломов А.В., Лобасов А.П., Чижова И.А., Ковальчук М.С., Ремезова Е.А., Чефранов Р.М., Бочнева А.А., Василенко С.П., Кравченко Е.А., Свивальнева Т.В., Крошко Ю.В. Цифровое структурно-литологическое геолого-динамическое моделирование месторождений тяжелых минералов. Киев; Москва: Интерсервис, 2014. 242 с.

 

2. Металічні і неметалічні корисні копалини країни. Т. 1. Металічні корисні копалини / Гурський Д.С., Єсипчук К.Ю., Калінін В.І. та ін. Київ; Львів: Центр Європи, 2005. 785 с.

 

3. Хрущев Д.П., Лобасов А.П., Гейченко М.В., Ремезова Е.А., Босевская Л.П., Кирпач Ю.В., Степанюк А.В. Структурно-литологические модели перспективных осадочных формаций. Мінер. ресурси України. 2010. № 4. С. 39-44.

 

4. Хрущев Д.П., Лобасов А.П. Принципы разработки цифровых структурно-литологических моделей осадочных формационных подразделений. Геол. журн. 2006. № 2-3 (316). С. 90-102.

 

5. Цымбал С.Н. Закономерности образования и вещественный состав титано-циркониевых россыпей Украины. Докл. сов. геологов на XXV Междунар. геол. конгр. "Минеральные месторождения". Москва: Наука, 1976. С. 196–212.

 

6. Цымбал С.Н., Полканов Ю.А. Минералогия титано-циркониевых россыпей Украины.  Киев: Наукова думка, 1975.  247 с.

 

7. Цимбал Ю.С. Типоморфізм алмазу та його мінералів-супутників з осадових порід західної частини Українського щита. Київ: Наукова думка, 2014. 208 с.

Copyright (c) 2020 S.M. Tsymbal, D.P. Khrushchov, О.P. Lobasov

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua