DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2016.1.97278

ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ СТАНУ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА З МЕТОЮ ПРОГНОЗУВАННЯ ГАЗОДИНАМІЧНИХ ЯВИЩ

S.A. Vyzhva, O.M. Ivanik, V.V. Litvinov, M.V. Nazarenko, K.M. Bondar

Анотація


 Розроблено методологічні принципи та методику моделювання стану геологічного середовища, метою якого є інформаційно-аналітичне забезпечення системи моніторингу міграції та утворення скупчень метану в вугільних родовищах, а також прогнозування геодинамічних явищ у гірничих виробках. Як методолого-методичний інструмент реалізації цієї мети пропонується інтегральна геолого-геофізична модель, що являє собою віртуальне багатоаспектне відображення геологічного середовища обраного геологічного об‘єкта. Цільові предметні візуалізації моделі призначені для забезпечення вирішення головних питань про геологічну будову, речовинний склад та геомеханічні властивості породних комплексів об‘єкта, необхідних для розв‘язання конкретних завдань оцінки еколого-гірничо-геологічного його стану із прогнозуванням небезпечних геологічних процесів, насамперед геодинамічних явищ. З метою апробації методики розробки інтегральної цифрової геолого-геофізичної моделі обрано ділянку (гірничий масив вугільного родовища) Бежанівську-3, розташовану в Алмазно-Мар‘їнському геолого- промисловому районі Донбасу. На базі відомої геоінформаційної системи К-Mine створено базу даних та побудовано цифрову тривимірну модель родовища, що забезпечує візуалізацію інформації про будову, речовинний склад гірничого масиву та визначення напружено-деформованого стану породних комплексів, а також здійснення підрахунку запасів.

 


Ключові слова


моделювання; геологічне середовище; метан; ГІС; база даних

Повний текст:

PDF

Посилання


Bagriy I.D., 2013. Development of the geological-structural-thermo-atmogeochemical technology for the prediction of mineral exploration and evaluation of geo-ecological environment. Kyiv: Logos, 511 p. (in Ukrainian).

Vyzhva S.A., Tyshchenko A.P., 2008. Modern approach for geological and geophysical model construction of oil and gas bearings. Visnyk Kyivskogo Universitetu. Seriya Geologiya, vol. 45, p. 4-9 (in Ukrainian).

Meyer M., 1987. Relational database theory.Moscow: Mir, 608 p. (in Russian).

Modeling in geomechanics, 1991 / [F. P. Glushihin., G.N. Kuznetsov, M.F. Shkliarsky et al.].Moscow: Nedra, 240 p. (in Russian).

Nazarenko M.V., Khomenko S.A., 2009. Automated control system for mining activities of the modern enterprise on the basis of GIS K-MINE. Marksheyderskiy vestnik, № 5, p. 30-37 (in Russian).

Unconventional sources of hydrocarbons of Ukraine. In eights books. Book 7. Coalbed methane, gas hydrates, impact structures and superimposed depressions of the Ukrainian shield, 2013 / [V.A. Mikhailov, O.J. Zeykan, A.M. Koval V.M. Zagnіtko, E.P. Gurov, S.A. Vyzhva, E.F. Shnyukov, І.M. Naumko, P.M. Chepіl, O.D. Kozhushok, V.V. Radchenko, D.A. Bezrodniy]. Kyiv: Nіka-Tsenter, 368 p. (in Ukrainian).

Tabakman I.B., Turetskiy A.Z., 1991. Simulation and optimization methods for planning of mining operations in quarries.Tashkent: Fan, 116 p. (in Russian).

Probability theory and mathematical statistics. Basic course with examples and problems: Textbook, 2002 / A.I. Kibzun, E.R. Goryainov, A.V. Naumov, A.N. Sirotin. Moskow.: Fizmatlit, 224 p. (in Russian).

SSADM 4+. Reference Manual version 4.3. CCTA:London, 1996. 181 p. (in English).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Багрій І.Д. Розробка геолого-структурно-термо-атмогеохімічної технології прогнозування пошуків корисних копалин та оцінки геоекологічного стану довкілля. Київ: Логос, 2013. 511 с.

 

2. Вижва С.А., Тищенко А.П. Сучасні підходи до побудови геолого-геофізичної моделі нафтогазових покладів. Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Геологія.  2008. Вип. 45. С. 4–9.

 

3. Мейер М. Теория реляционных баз данных. Москва: Мир, 1987.  608 с.

 

4. Моделирование в геомеханике / [Ф. П. Глушихин, Г. Н. Кузнецов, М. Ф. Шклярский и др.].  Москва: Недра, 1991. 240 с.

 

5. Назаренко М.В., Хоменко С.А. Автоматизированная система управления горными работами современного предприятия на базе геоинформационной системы K-MINE. Маркшейдерский вестник.  2009. № 5. С. 30-37.

 

6. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України. У 8 кн. Кн. 7. Метан вугільних родовищ, газогідрати, імпактні структури і накладені западини Українського щита / [В.А. Михайлов, О.Ю. Зейкан, А.М. Коваль, В.М. Загнітко, Є.П. Гуров, С.А. Вижва, Є.Ф. Шнюков, І.М. Наумко, П.М. Чепіль, О.Д. Кожушок, В.В. Радченко, Д.А. Безродний].  Київ: Ніка-Центр, 2013. 368 с.

 

7. Табакман И.Б., Турецкий А.З. Имитационно-оптимизационные методы планирования горных работ в карьерах. Ташкент: Фан, 1991. 116 с.

 

8. Теория вероятностей и математическая статистика. Базовый курс с примерами и задачами: Учебное пособие / А.И. Кибзун, Е.Р. Горяинова, А.В. Наумов, А.Н. Сиротин.  Москва: Физматлит, 2002. 224 с.

 

9. SSADM 4+. Reference Manual version 4.3. CCTA:London, 1996. 181 p. 

Copyright (c) 2019 S.A. Vyzhva, O.M. Ivanik, V.V. Litvinov, M.V. Nazarenko, K.M. Bondar

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua